סימילאק, כאן בשבילכם

similac-icon
לוגו אבוט יצרנית סימילאק
similac-icon
similac-img

תנאי השימוש באתר

www.similac.co.il

תאריך כניסה לתוקף: 14.11.2016

ברוכים הבאים לאתר "סימילאק"

אבוט מעבדות רפואיות והחברות הקשורות ו/או המסונפות לה (להלן: "החברה") מייעדות אתר זה (להלן: "האתר") להעברת מידע לשימושך האישי. הצפייה והשימוש באתר כפופים לתנאים המפורטים בעמוד זה (להלן: "תנאי השימוש"), למדיניות הפרטיות של האתר ולכל הוראות הדין הרלוונטי. על-ידי כניסה לאתר זה, דפדוף ושימוש בו, הנך מאשר כי אתה בן 18 ואזרח או תושב ישראלי או תושב הרשות הפלסטינית או השטחים המוחזקים על ידי מדינת ישראל.

שים לב כי האתר, לרבות המאמרים והכתבות שבו, עשויים לכלול מידע בעל אופי פרסומי

כללי

 1. החברה והנהלת האתר (להלן וביחד: "הנהלת האתר"), רשאים לקבוע את מבנה האתר, עיצובו ואת התכנים והשירותים הכלולים בו, לשנות ו/או לבטל אותם מעת לעת וללא הודעה מוקדמת. הנהלת האתר רשאית לחסום ו/או להגביל את הצפייה ו/או השימוש באתר ו/או בכל חלק מהשירותים ו/או התכנים הכלולים בו, ולהתנות ו/או להגביל את הצפייה ו/או השימוש בהם למנויים ו/או בכל תנאי אחר כפי שתמצא לנכון מעת לעת.
 2. השימוש בלשון זכר הינו מטעמי נוחיות בלבד, ויש לקרוא את האמור בלשון זכר לפי העניין, כאילו נאמר גם בלשון נקבה. כל האמור בלשון יחיד, יש לקרוא כאילו נאמר אף בלשון רבים, לפי העניין ולהיפך.
 3. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את הפעלת האתר בכל עת, ללא הודעה מוקדמת וללא חבות כלשהי.
 4. הנהלת האתר נוקטת מאמצים סבירים על מנת להבטיח שהמידע באתר יהיה מדויק ומעודכן. עם זאת, המידע עשוי להכיל אי-דיוקים ו/או טעויות, כולל טעויות דפוס. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים, תיקונים ו/או שיפורים במידע, ולמחקו בכל עת, ללא הודעה מוקדמת. הנהלת האתר אינה נותנת כל התחייבות או יוצרת כל מצג ביחס לדיוק המידע הכלול באתר.
 5. הנהלת האתר אינה אחראית לטעויות או השמטות בתוכנו של האתר. הנהלת האתר אינה נושאת באחריות כלשהי למידע, לתכנים, לדעות ולנתונים המוצגים ו/או המתפרסמים באופן כלשהו באתר, ולא תישא בחבות כלשהי בקשר למידע או תוכן המפורסם באתר. הנהלת האתר מכחישה כל אחריות או חבות, בין במישרין בין בעקיפין, על פי דין, הסכם או בדרך אחרת, לרבות כל חבות בקשר ליכולות, תכונות, בעלות ואי-הפרה, ולא תהיה למשתמשי האתר כל תביעה, דרישה או טענה מכל סוג שהוא בגין ו/או בקשר עם השימוש באתר ותכניו, כלפי הנהלת האתר ו/או כל גורם אחר הקשור לאתר.
 6. התכנים מוצגים באתר כמות שהם, (as is) ונועדו לספק מידע כללי על החברה ועל מוצריה, אינם מהווים כל תחליף לייעוץ וטיפול רפואי נאות ו/או לקבלת מרשמים רפואיים ע"י רופא במקרה הצורך, ואינם מהווים המלצה לשימוש או לרכישת המוצר.
 7. במידה ואינך מרוצה מהאתר או מהנהלתו, הסעד היחידי והבלעדי העומד לרשותך הוא הפסקת השימוש באתר.
 8. הנהלת האתר מודיעה, כי תכני האתר הנם בבחינת שירות לציבור בלבד וכן כי היא ו/או מי מטעמה לא תישא בכל אחריות לכל מידע, יעוץ או עצה אשר יתקבלו או יפורסמו באתר או כתוצאה מהצפייה והשימוש בו. מידע כאמור אינו מהווה תחליף לשימוש באנשי מקצוע וקבלת יעוץ רפואי, מרשמים רפואיים וטיפול מקצועי הולם והשימוש באתר הינו על אחריותך בלבד.
 9. הנהלת האתר, או כל גורם אחר המעורב ביצירת, הפקת או העברת אתר זה אליך, לא יהיו אחראים לנזקים ישירים, מקריים, תוצאתיים או עקיפים הנובעים מהכניסה לאתר זה, השימוש בו ובתכניו או חוסר היכולת להשתמש בו, או כל טעות או השמטה בתוכנו של האתר, אף אם הנהלת האתר היתה מודעת לאפשרות התרחשות הנזק.
 10. הינך אחראי לכל תוצאה וסיכון הנובעים משימוש באתר זה, והסתמכותך על תכנים, דעות ונתונים המופיעים בו ו/או שימושך בהם הינם באחריותך בלבד. הנהלת האתר אינה אחראית ולא תישא בחבות כלשהי לנזקים כלשהם, לרבות וירוסים, העשויים להיגרם לציוד, למידע ו/או לרכוש אחר כתוצאה מכניסתך לאתר או השימוש במידע הכלול בו, מבלי להתחשב באם הנהלת האתר התרשלה או הייתה מודעת לאפשרות התרחשות הנזק.
 11. הנהלת האתר לא תהיה אחראית לנזקים מסוג כלשהו, הנובעים או הקשורים לשימוש או לחוסר האפשרות להשתמש באתר, תוכנו, השירותים הניתנים בו ו/או  דרכו או באתרים אחרים המקושרים אליו, וזאת אף אם קיימת רשלנות מצידה של הנהלת האתר, או אם נודע להנהלת האתר על האפשרות לנזקים מסוג זה.
 12. ההודעות המשפטיות שבאתר, כתבי הויתור, מדיניות הפרטיות ותנאים אחרים עשויים לחול על אתר זה ועל אתרים אחרים שבבעלות הנהלת האתר והישויות המסונפות אליה.
 13. ככל שהתכנים באתר כוללים תיאור של שירותים ו/או מוצרים אותם מספק היצרן, הרי שתיאורים אלו אינם מהווים הצעה או המלצה לרכישת המוצרים ו/או השירותים.
 14. ככל שיופיעו באתר פרסומים ו/או הצעות של צדדים שלישיים, הרי שהנהלת האתר אינה אחראית לפרסומים ו/או להצעות אלו והאחריות הבלעדית בגין הצעות ו/או פרסומים אלו, חלה על המפרסמים והמציעים עצמם והנהלת האתר לא תישא בכל אחריות בגין פרסום מטעה, בלתי מדויק ו/או מזיק בכל צורה אחרת, במישרין או בעקיפין.
 15. חלק מהתכנים באתר עשויים להציג מיני מחלות ו/או סימפטומים למחלות ו/או תחלואים שונים ו/או נזקי גוף ו/או פגימות. על כן מוסכם עליך כי תכנים אלו נועדו אך ורק להצגה ו/או הדגמה של מידע, רפואי או אחר, ו/או מחקר ו/או עבודה מדעית, והגישתך אליהם תהא על אחריותך בלבד.
 16. ככל שיופיעו באתר קישורים לאתרי אינטרנט שאינם של הנהלת האתר, הנהלת האתר אינה אחראית לתקינותם ו/או ביצועיהם של אותם אתרים ו/או לתוכן הנמצא בהם ו/או לאיכות וטיב השירותים או המוצרים המסופקים בהם ו/או באמצעותם. המעבר לאתרים אלו באמצעות הקישורים מהאתר יהיה על אחריותך בלבד ולא תהיה לך טענה כלשהי כלפי הנהלת האתר בקשר לנזקים שנגרמו לך על ידי ו/או באותם אתרים ו/או בשל גלישה לאותם אתרים.
 17. הנהלת האתר אינה מתחייבת, כי השימוש באתר יהיה תקין ורציף בכל עת והנהלת האתר רשאית למנוע גישה, להוריד את האתר ו/או כל חלק ממנו לתקופות בלתי קצובות בכל עת ומבלי הודעה מראש.
 18. הנהלת האתר מבינה את חשיבות הפרטיות ללקוחותיה ומבקרי האתר. מדיניות הפרטיות של הנהלת האתר ביחס לאתר זה מפורטת תחת הקישור "מדיניות הפרטיות" (להלן: "מדיניות הפרטיות"). השימוש במידע כהגדרתו במדיניות הפרטיות, ינוהל בהתאם למדיניות הפרטיות, ובכניסתך לאתר ו/או בשימוש בו, הנך מסכים לתנאי מדיניות הפרטיות. כל מידע, למעט המידע הכפוף למדיניות הפרטיות או להסכם מפורש ונוסף בין הנהלת האתר לגולש, וכן כל מסר, חומר או תוכן הנשלח לאתר זה באמצעות דואר אלקטרוני או בדרך אחרת, לרבות נתונים, שאלות, תגובות, הצעות וכיוצא בזה, יחשב כמידע שאינו סודי ואינו מוגן בזכויות קנייניות כלשהן, לא יהיה כפוף להגנת הפרטיות, ויטופל בהתאם. כל תוכן שהנך משדר או מעלה לאתר הופך לרכושה של הנהלת האתר אשר תהיה רשאית לשכפל, לפרסם, לגלות, לשדר להעלותו לאתר או להשתמש בכל צורה אחרת במידע זה, לכל מטרה שהיא, לרבות למחקר, פיתוח, ייצור, שימוש או למכירה של מוצרים המשלבים מידע מסוג זה, אך הכול בכפוף לאמור בתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות.
 19. הינך מוותר על כל זכות, לרבות זכות מוסרית, ביחס לכל תוכן אשר נשלח או הועלה על ידך לאתר. אדם השולח מידע כלשהו להנהלת האתר נוטל אחריות מלאה לתוכן המידע, לרבות האמיתות והדיוק שלו, בנוסף לאי-הפרה של זכויות קניין או פרטיות של אדם אחר. יתר על כן, הנהלת האתר רשאית להשתמש, ללא מתן פיצוי כלשהו, בכל רעיון, קונספט, ידע (“know-how”) או טכניקות הכלולות בכל מסר שהנך שולח לאתר לכל מטרה שהיא, לרבות פיתוח, ייצור ושיווק מוצרים תוך שימוש במידע זה.
 20. הנך מאשר ומסכים כי העברת מידע על ידך לאתר (ועל אף אמצעי האבטחה שנוקטת הנהלת האתר) אינה מהווה התחייבות מצד הנהלת האתר לאבטחתו המוחלטת של מידע זה. לפיכך, הנהלת האתר אינה נושאת באחריות ליירוט או לגישה בלתי מורשית מסוג כלשהו, או לכל נזק ישיר, עקיף, מיוחד, מקרי או נובע (לרבות אובדן הכנסות) שייתכן וייגרם לך או למשתמש, וזאת אף אם נודע להנהלת האתר קודם לכן על האפשרות לנזק מסוג זה. הנהלת האתר אינה מתחייבת, במפורש או במשתמע, כי המידע המועבר אליה, מכל סוג שהוא, מוגן בפני יירוט או גישה בלתי מורשית. בשימושך באתר זה הנך מסכים שלא להפריע למידע אלקטרוני המתפרסם באתר או בכל אחד משרתי הנהלת האתר, או ליירטו. כמו כן, הנך מסכים שלא לנסות לעקוף תוכנות אבטחה כלשהן באתר ולציית לכל החוקים, התקנות והכללים החלים על השימוש באתר זה. פרט למצוין במפורש ולמוסכם מראש על-ידי הנהלת האתר, לא תחול על הנהלת האתר כל חובת סודיות ביחס לכל מידע אשר יועבר ו/או יימסר להנהלת האתר על ידי משתמשים אשר יפנו להנהלת האתר בעל-פה, בכתב או בדרך אלקטרונית (כגון באמצעות משוב, שאלות, הערות, הצעות, רעיונות וכדומה). מובהר בזאת כי ככל שמידע כאמור יידרש במהלך השימוש באתר, הנהלת האתר תהיה רשאית ללקט, לשמור ולהשתמש במידע כאמור באופן התואם את  מדיניות הפרטיות שלה; אחרת, כל מידע שיועבר להנהלת האתר ייחשב לבלתי חסוי, והנהלת האתר תהיה רשאית לשכפל, לפרסם או להשתמש בכל צורה אחרת במידע זה לכל מטרה שהיא, לרבות, מחקר, פיתוח, ייצור, שימוש או מכירה של מוצרים המשלבים מידע מסוג זה.
 21. הנהלת האתר לא בדקה ואינה אחראית לאתרים של צדדים שלישיים ותכניהם ו/או תכנים שסופקו על ידם לאתר, לרבות אתרים הכוללים קישורים לאתר זה ו/או לתכניו. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנם, דיוקם, יעילותם, התאמתם, עדכונם, וחוקיותם של התכנים שבדפים הנמצאים מחוץ לאתר. במידה והנך מעוניין לקשר אתר ו/או מידע כלשהו לאתר זה, הנך רשאי לעשות כן אך ורק לאחר קבלת אישורה, מראש ובכתב, של הנהלת האתר, ובכפוף לכך שקישור זה הינו לדף הבית של האתר בלבד. אין ליצור קישור לדף אחר כלשהו באתר זה, אלא לאחר קבלת הסכמה מוקדמת ומפורשת בכתב מאת הנהלת האתר. ציטוט או שימוש בתוכנו של אתר זה, כולו או חלקו, באתר של צד שלישי כלשהו ללא הסכמת הנהלת האתר מראש ובכתב, אסור.
 22. לנוחיות מבקרי ומשתמשי האתר, האתר עשוי להכיל קישורים לאתרים אחרים. לתשומת לבך – תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של האתרים האחרים עשויים להיות שונים מאלו של אתר זה. הנהלת האתר אינה נושאת באחריות הנובעת מהפרה או מחדל במדיניות הפרטיות של צדדים שלישיים.
 23. חל עלייך איסור מוחלט לבצע באתר, ו/או בשירותים ו/או בתכנים, או בחלק מהם, אחד או יותר מן השימושים הבאים:
  א.   להעתיק, לשכפל, להעביר לאחר, לשדר, לפרסם, להציג או לשנות את התוכן הכלול באתר ו/או את הקוד שלו ו/או כל סימן מסחר רשום או בלתי רשום של האתר ו/או של כל צד שלישי ו/או להפר בכל צורה אחרת את זכויות הקניין הרוחני של הנהלת האתר ו/או של כל צד שלישי שקניינם הרוחני מוצג ו/או מופיע באתר, בכל חלק ממנו.
  ב.   לעשות שימוש מסחרי כלשהו באתר, בתכנים ובשירותים הכלולים בו.
  ג.   להשתמש בתכנים כלשהם מהאתר, לרבות שם האתר ו/או כתובת האינטרנט שלו ו/או שמות של שירותים הכלולים בו, במסגרת ה- meta description ו/או meta tags של כל אתר אינטרנט אחר.
  ד.  להשתמש באתר או בכל חלק ממנו למטרות בלתי חוקיות ו/או לצורך הפרת דין כלשהו לרבות להשתמש באתר או בכל חלק ממנו, להצגת ו/או הטענת ו/או העברת תוכן פוגע, משפיל, מבזה, מסיט, גזעני, פורנוגרפי או בלתי חוקי בכל צורה אחרת.
 24. האתר עשוי לכלול, בין היתר, ערוצים המאפשרים למשתמש להזין למערכת טקסטים ותכנים. חל עליך איסור מפורש, להשתמש במקום המיועד להזנת תכנים ו/או טקסטים מצד הגולשים, לצורך הזנת תכנים:
  א.   העלולים להגביל אחרים או למנוע מהם את השימוש באתר.
  ב.   האסורים לפרסום או לשימוש, בין היתר בשל היותם איום, פגיעה, העלבה, הוצאת דיבה, פגיעה ברגשות ואמונות, פורנוגרפיה, תכנים בלתי חוקיים,  תכנים מטעים, תכנים שיש בהם הסתה, השמצה, הטרדה מינית, גזענות, לשון הרע, פגיעה בפרטיות או הנושאים אופי אחר שיש בו להזיק או לפגוע באדם כלשהו.
  ג.   שהם בגדר דבר העלול לעודד, לשדל, להמריץ או לסייע לאחר לבצע מעשה האסור על פי חיקוק או עלולים להקים אחריות משפטית.
  ד.  הכוללים פרסומת מכל סוג שהוא בלי הרשאה מפורשת מראש של הנהלת האתר
 25. חל עליך איסור מפורש, להשתמש באתר ו/או בכל חלק ממנו לצורך פריצה למערכות מחשב כלשהן, לרבות אלו של האתר עצמו, לסרוק פורטים, להפיץ וירוס מחשב ו/או כל תוכנה מזיקה אחרת ו/או להפיץ מכתבי שרשרת ו/או פירמידה ו/או לעשות באתר כל שימוש אחר שמטרתו העיקרית הינה להעמיס על מערכות המחשב של האתר ו/או למנוע את השימוש באתר זה ו/או בכל אתר אינטרנט אחר.
 26. בכל מקרה בו תפר את הוראות עמוד זה ו/או תבצע אחת או יותר מן הפעולות האסורות לעיל, שומרת לעצמה הנהלת האתר את הזכות להעביר לרשויות החוק או כל רשות הפועלת על פי כל דין, כל מידע שנמצא אצלה אודות השימוש שלך באתר בכלל, ובאופנים אסורים כאמור לעיל בפרט, וכן למנוע ממך את השימוש ו/או הצפייה באתר, והכל מבלי לפגוע בכל זכות אחרת של הנהלת האתר על פי כל דין ולא תהיה לך כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כנגד הנהלת האתר בגין ביצוע הפעולות דלעיל.
 27. יתכן שהאתר יכלול הצהרות המשקפות את ציפיות הנהלת האתר בקשר לאירועים בעתיד והתפתחויות עסקיות. הצהרות אלו כרוכות בסיכונים ואי-ודאות. התפתחויות ותוצאות במציאות יכולות להיות שונות במידה ניכרת מהצפוי ותלויות במספר גורמים, לרבות, הצלחה במאמצי מחקר הנערכים כעת, תוצאות של ניסויים קליניים בהווה או בעתיד, מסחור מוצרים, אישורים מוסדיים, תוקף ואכיפה של הפטנטים, היציבות המסחרית של האתר, היצרן וצדדים שלישיים ותנאים אחרים. הנהלת האתר מתכוונת לעדכן את האתר בתדירות סבירה, אך לא תחוב בשום אחריות לעשות זאת.
 28. המקורות של השמות, התיאורים והתיוגים של מוצרים המופעים באתר יכולים להיות ממדינת ישראל או כל מדינה אחרת. ייתכן שמוצרים לא יהיו זמינים בכל מדינה או יהיו זמינים תחת שם מותג אחר, או תחת ספציפיקציות אחרות. חלק מהמוצרים הרשומים כזמינים,עשויים להיות ניתנים לרכישה רק עם מרשם של רופא.
 29. קניין רוחני

  כל זכויות היוצרים וזכויות הקניין הרוחני האחרות באתר ו/או בתכנים הכלולים בו ו/או בעיצוב האתר ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט, שם האתר, שם מתחם (Domain name) של האתר, סימני המסחר של הנהלת האתר וכל חומר אחר הכלולים בו- הינן של הנהלת האתר בלבד (להלן: "חומר מוגן"), אלא אם צוין במפורש אחרת בגוף האתר.

 30. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לתרגם או למסור לצד שלישי כל חלק מן החומר המוגן בלא קבלת הסכמתה המפורשת של הנהלת האתר, בכתב ומראש.
 31. שימושך במידע באתר כפוף לכך ש- (1) הודעות זכויות היוצרים המתאימות תופענה בכל עותק ועותק; (2) השימוש במידע הינו למטרת קבלת מידע ו/או שימוש אישי בלבד, אינו בגדר שימוש מסחרי; (3) לא יבוצעו שינויים כלשהם במידע ו/או בתכנים; (4) השימוש בגרפיקה הזמינה באתר זה לא תיעשה בנפרד מהטקסט. הנך רשאי לדפדף באתר באופן חופשי, אך הכניסה לאתר, טעינת קבצים (download) או השימוש במידע באתר, לרבות בכל טקסט, תמונה, קבצי שמע (audio) ווידאו, מותרים אך ורק לצורך שימוש שאינו מסחרי. אין להפיץ, לשנות, לשדר, להשתמש מחדש, להציב מחדש (repost), או להשתמש במידע למטרות מסחריות ללא אישור מראש ובכתב מאת הנהלת האתר. בכל מקרה, עליך להחזיק ולשכפל כל הודעת זכויות יוצרים או הודעה על זכויות קנייניות אחרות בכל מידע  הכלול בקבצים שהנך טוען.
 32. הנהלת האתר אינה מתחייבת ואינה מצהירה כי שימושך בתכנים המוצגים באתר אינו מהווה הפרת זכויותיהם של צדדים שלישיים. בכפוף להרשאה המוגבלת כאמור בסעיף 30 לעיל, לא מוענקת לך, בין במפורש ובין במשתמע, כל זכות מסוג כלשהו, לרבות כל רישיון, סימן מסחרי, פטנט וכל זכות קניינית אחרת במידע או בזכויות יוצרים כלשהן של הנהלת האתר או של גורם אחר כלשהו.
 33. העלאת תוכן (Posting)

  היצרן והנהלת האתר אינם אחראים לעריכה, צנזור או שליטה באופן אחר בתוכן כלשהו שפורסם על ידי צדדים שלישיים בלוחות מודעות, חדרי צ'אטים או פורומים דומים אחרים המתפרסמים באתר זה. לפיכך, יש להתייחס למידע מסוג זה בתור מידע חשוד שהחברה אינה אחראית לו ואינה עומדת מאחוריו. עם זאת, הנהלת האתר עשויה לנטר מעת לעת את הדיונים, השיחות (chats), העלאות חומר, שידורים, לוחות מודעות וכיוצא בזה באתר. מובהר כי הנהלת האתר אינה מחויבת לבצע את הניטור האמור, ואינה נושאים באחריות או חבות כלשהי הנובעים מהתוכן של מיקומים כאלה או לטעות, דיבה, לשון הרע, השמטה, שקר, ניבול-פה, פורנוגרפיה, תועבה, סכנה, פגיעה בפרטיות או אי-דיוק במידע כלשהו במיקומים אלה.

 34. דין וסמכות שיפוט

  הדין החל על תנאי שימוש אלו ועל השימוש באתר הינו הדין הישראלי בלבד, בין אם השימוש באתר נעשה בישראל ובין אם מחוצה לה. סמכות השיפוט הבלעדית בקשר עם הסכם זה ו/או בקשר עם השירותים מוקנית לבית המשפט המוסמך בתל אביב יפו בלבד.

 35. שונות

  מבלי לגרוע מזכויותיך על פי הדין הקיים, ומבלי למסור על כך הודעה מראש, הנהלת האתר רשאית לשנות מעת לעת את התנאים המפורטים לעיל וכל שינוי כאמור, יתווסף ויחול על המשתמשים ו/או הצופים באתר החל במועד פרסומו. הנך כפוף לכל שינוי כאמור ומתחייב לבקר מעת לעת בדף זה ולסקור את תנאיו המעודכנים. במידה וישתנו תנאי שימוש אלה, הנהלת האתר תודיע לך על כך באמצעות שינוי תאריך הכניסה לתוקף המופיע בקצה העליון של התקנון.

 36. היה ותפר תנאי כלשהו מהתנאים המפורטים לעיל, הנהלת האתר עשויה ורשאית לנקוט בצעדים מיידיים, ובכלל זה למנוע מהמשתמש לעשות כל שימוש בשירותים המוצעים על ידי הנהלת האתר והסרת כל מידע, נתונים ותכנים שהוצבו על ידך באתר, בכל עת וללא הודעה מוקדמת.
 37. תנאים אלה, בתוספת מדיניות הפרטיות, מתארים את ההסכם המלא בינך לבין הנהלת האתר
 38. אם ייקבע על ידי הערכאה השיפוטית המוסמכת כי תנאי כלשהו מתנאי שימוש אלה אינו חוקי או אינו בר-אכיפה, הנך מסכים כי התנאים האחרים דלעיל ימשיכו לחול במלואם.

תנאי שימוש אלו עודכנו לאחרונה ביום המצוין לעיל כתאריך הכניסה לתוקף. הנהלת האתר שואפת לשפר באופן מתמיד את הכלים שהינה מעמידה לרשותך. אנא פנה לעמוד זה מעת לעת על מנת לסקור את תנאי השימוש המעודכנים באתר.