comfort-hcp-banner new

סימילאק קומפורט - 4 מנגנונים ל-4 מצבי עיכול שכיחים

סקירת מחקרים על שימוש בתמ"ל סימילאק קומפורט כמסייע ל-4 מצבי עיכול שכיחים: קוליק, יציאות קשות, שלשול* ואטופיק דרמטיטיס**

עלה

comfort-hcp-img1

סימילאק קומפורט הינו תמ"ל (תרכובת מזון לתינוקות) בעל הרכב קל לעיכול שהינו:

דל לקטוז (2% בלבד) על בסיס 100% חלבון Whey מפורק חלקית, פרהביוטיקה והרכב השמנים ללא שמן דקל . שילוב רכיבים אלה הופך את סימילאק קומפורט לתמ"ל מיטבי עבור ילדים הסובלים מקוליק, יציאות קשות, שלשול ואטופיק דרמטיטיס(1).

מספר מחקרים קליניים בחנו את הקשר בין המרכיבים הנמצאים בסימילאק קומפורט למצבים עבורו התמ"ל מיועד:

1. 2% לקטוז (דל לקטוז)

עבודה פרוספקטיבית כפולת סמיות שבוצעה על ידי Hertzler et al. בחנה את סף הלקטוז הדרוש להופעת תסמינים קליניים באנשים עם אי סבילות מוכחת ללקטוז על ידי צריכת תמיסות בעלות ריכוז לקטוז שונה. הרכב המכיל 2% לקטוז בדומה לקיים בסימילאק קומפורט נמצא מתחת לסף הגורם לתסמינים קליניים המאפיינים אי סבילות ללקטוז ויכול לשמש בילדים הסובלים משלשולים על רקע זה (2). בנוסף, לעומת תמ"ל המכיל לקטוז, תמ"ל ללא לקטוז גורם לפחות תסמינים גסטרואינטסטינליים כדוגמת גזים, הקאות, פליטות, עצירות וחוסר שקט בילדים בריאים שנולדו במועד (1).

2. פרה-ביוטיקה

חלב אם מכיל אוליגוסכרידים (oligosaccharide) המעודדים צמיחה של חיידקים "ידידותיים" בפלורת המעיים. כמות האוליגוסכרידים בחלב אם משתנה בשלבי הנקה שונים וקשה מאוד לניבוי. מחקרם של Ben et al. השווה בין תינוקות שניזונו מחלב אם, תינוקות שניזונו מתמ"ל המכיל תוספת של פרהביוטיקה מסוג GOS (בדומה לסימילאק קומפורט) ותמ"ל ללא תוספת GOS על מנת לבחון את ההשפעה של GOS על פלורת המעיים.

במחקר נמצא כי בתום 3 ו-6 חודשי הזנה מתמ"ל המכיל תוספת של GOS, כמות החיידקים הידידותיים מזני bifidobacteria ו-lactobacilli הייתה דומה לתינוקות שניזונו מחלב אם וגבוהה באופן מובהק סטטיסטי מהקבוצה של תינוקות שניזונו מתמ"ל ללא תוספת של GOS(3).

3. חלבון Whey מפורק חלקית

לאור העלייה בהימצאות של מחלות אלרגיות ואטופיק דרמטיטיס, מספר מחקרים קליניים מצאו כי תינוקות אשר אינם יונקים חלב אם ועם היסטוריה משפחתית של אלרגיה מומלץ להזינם בתזונה מונעת שהינה תמ"ל המכיל חלבון מפורק חלקית (כדוגמת סימילאק קומפורט) או מפורק מלא. החשיבות של שימוש בתמ"ל עם חלבון whey מפורק חלקית נבדקה וקיבלה חיזוק במחקר ה-GINI שבוצע בהשתתפות מעל 2,200 ילדים בריאים שנולדו במועד. כלל התינוקות המשתתפים היו בעלי קרוב משפחה אחד לפחות מדרגה ראשונה עם היסטוריה של אלרגיה (אסתמה, נזלת אלרגית, דלקת עור אטופית ועוד).

משתתפי המחקר חולקו לקבוצות וניזונו מסוגים שונים של תמ"ל: תמ"ל whey מפורק חלקית, תמ"ל whey מפורק באופן נרחב, תמ"ל casein מפורק באופן נרחב או תמ"ל חלבי סטנדרטי למשך ארבעה חודשים.

תוצאות המחקר הדגימו כי תינוקות שניזונו מתמ"ל whey מפורק חלקית (כדוגמת סימילאק קומפורט) ותמ"ל casein מפורק באופן נרחב היו בעלי סיכון מופחת באופן מובהק סטטיסטית לפתח אטופיק דרמטיטיס לעומת תינוקות שניזונו מתמ"ל חלבי סטנדרטי (יחס סיכונים, 0.56; רווח בר-סמך 95%, 0.32-0.99; p=0.048 ויחס סיכונים, 0.42; רווח בר-סמך 95%, 0.22-0.79; p=0.007, בהתאמה) (4).

בנוסף, מחקר המשך שבוצע על ידי אותה קבוצת חוקרים באותה עוקבת ילדים בחן את ההשפעה ארוכת הטווח של שימוש בתמ"ל מסוגים שונים ומצא כי באנליזת ITT בילדים עד גיל שש שנים, אלה אשר ניזונו בארבעת החודשים הראשונים לחיים מתמ"ל whey מפורק חלקית היו בעלי סיכון מופחת לביטויים אלרגיים מכל סוג (יחס סיכונים, 0.82; רווח בר-סמך 95%, 0.70-0.96) ובעלי סיכון מופחת לאטופיק דרמטיטיס (יחס סיכונים, 0.79; רווח בר-סמך 95%, 0.64-0.97) לעומת ילדים שניזונו מתמ"ל חלבי סטנדרטי.

לעומת זאת, בתינוקות שניזונו מתמ"ל whey מפורק באופן נרחב, ההשפעה המגינה של התמ"ל לא נצפתה עד גיל שלוש שנים (5). ממצאי מחקר זה תומכים בשימוש בסימילאק קומפורט המכיל חלבון whey מפורק חלקית בהיבט הפחתת הסיכון לפתח אטופיק דרמטיטיס או מחלות אלרגיות אחרות.

4. השפעת הרכב השמנים ללא שמן דקל על גדילה ומרקם יציאות

תמ"ל whey מפורק חלקית ללא שמן דקל (כדוגמת סימילאק קומפורט) מוביל למרקם יציאות רך יותר, כפי שהודגם במחקר אקראי ומבוקר שבוצע על ידי Borschel et al(6).

במחקר זה ילדים בריאים שנולדו במועד בעלי משקל לידה של מעל 2,500 גרם ניזונו מתמ"ל whey מפורק חלקית ללא ועם שמן דקלים מהלידה ועד גיל 119 ימים. במחקר נמצא כי החל מגיל 28 ימים לא היה הבדל בין הקבוצות במדדים האנטרופומטרים. בתינוקות שניזונו מהתמ"ל ללא שמן דקל נצפו יציאות רכות יותר באופן מובהק סטטיסטית מאשר בתינוקות שניזונו מהתמ"ל עם שמן דקל. ממצאי מחקר זה מראים כי הרכב שמנים ללא שמן דקל מוביל ליציאות רכות ויכול לסייע במקרים של יציאות קשות (6).

לסיכום, תמ"ל סימילאק קומפורט מוכח מדעית במחקרים כמסייע להקלה על בעיות עיכול שכיחות בתינוקות ומפחית את הסיכון להיארעות אטופיק דרמטיטיס.

על רקע אי סבילות ללקטוז*

**המוצר אינו מיועד לתינוקות עם אלרגיה לחלב פרה

מקורות:
  1. Lasken, JB, et al. Clinical Pediatrics. 2011; 50: 330-337
  2. Hertzler, SR, et al. Journal of The American Dietetic Association. 1996; 96(3): 243-246
  3. Ben, X, et al. Chinese Medical Journal. 2004; 117(6): 927-931
  4. Berg, A, et al. Journal of Allergy and Clinical Immunology 2003;111:533-40
  5. 5. Berg, A, et al. American Academy of Allergy, Asthma and Immunology. 2008; 121(6): 1442-1447
  6. Borschel, MW, et al. Clinical Pediatrics. 2014: 1
  7. Lloyd, B. et al. Pediatrics; 103: e7

הכתבה המקורית פורבמה באתר דוקטורס אונלי

מאמרים נוספים בקטגוריית בעיות עיכול: