H6930328_BNR_site_1200x450_pict

אישור לקבלת מידע פרסומי מחברת אבוט מעבדות רפואיות בע"מ ו/או חברת אבוט לבורטוריז אס.איי. (להלן וביחד: "החברה"):

אני מבקש/ת להצטרף למועדון סימילאק ולקבל תכנים שיווקיים מהחברה ו/או באמצעות מי מטעמה. אני מסכים/מה כי הפרטים והנתונים אודותיי ישמשו את החברה ו/או מי מטעמה לצורך שיווק מוצרי החברה, לצורך פילוח ומיקוד פניות ולצורך פנייה עתידית. כמו כן, אני מסכים/מה כי תכנים שיווקיים מהחברה ו/או מי מטעמה יועברו אלי בדרך של דיוור, לרבות דיוור ישיר, באמצעות דואר אלקטרוני, מערכת דיוור אוטומטי, הודעה קצרה SMS)) או דרך כל אמצעי תקשורת אחר.

ידוע לי כי כל המידע שמסרתי בטופס זה, נמסר מרצוני החופשי, ומבלי שהייתה מוטלת עלי חובה חוקית לעשות כן, וכי המידע שייאסף אודותיי וכן כל נתון שיופק על סמך המידע כאמור, יישמר כולו במאגרי המידע של החברה. עם הירשמי למועדון הלקוחות של סימילאק, הנני מאשר את הסכמתי כי כל הפרטים שמסרתי ייאגרו במאגרי המידע של החברה, למטרות המפורטות לעיל.

השימוש במידע שנאסף, ייעשה על פי מדיניות הפרטיות של החברה כמפורט באתר החברה בכתובת https://similac.co.il/privacy-policy .

אישור לקבלת מידע פרסומי

Privacy Policy
Terms of Use